آقای دکتر ناصر تکمیل همایون

دکتر ناصر تکمیل همایون استاد پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

آقای دکتر ناصر تکمیل همایون

Dr. Naser Takmilhomayon

استاد پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ناصر تکمیل همایون در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی