آقای دکتر سید امین آرمان هاشمی منفرد

دکتر سید امین آرمان هاشمی منفرد استادیار،دانشگاه سیستان و بلوچستان

آقای دکتر سید امین آرمان هاشمی منفرد

Dr. Seyed Amin Arman Hashemi Monfared

استادیار،دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید امین آرمان هاشمی منفرد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه علوم آب و محیط زیست