آقای دکتر علی حسین زاده دلیر

دکتر علی حسین زاده دلیر

آقای دکتر علی حسین زاده دلیر

Dr. Ali Hoseinzadehdalir

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی آزمایشگاهی تاثیر زبری های مصنوعی برروی نوسانات لحظه ای سرعت در جریان غلیظنمکی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 4
2 بررسی نوسانات فشار در پرش هیدرولیکی بر روی بستر زبر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 41، شماره: 2
3 تاثیر تبدیل کاهش دهنده عرض بر ارتفاع فرم بستر ریپل در شرایط هیدرولیکی مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 1
4 تاثیر هندسه تبدیل همگرا بر پارامترهای هیدرولیکی امواج ضربه ای (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر زبری بر نوسانات فشار پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
2 اثر زبری بر نوسانات فشار پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
3 اثر زبری لوله بر روی آبشستگی زیر لوله های مستغرق تحت جریان یک سویه و بررسی کنترل آبشستگی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 اثر شیب پایین دست سرریز لبه پهن دوشیبه بر حداکثر ابعاد آبشستگی در پایین دست کف بند (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
5 اثر متقابل پایه پل و آبشکن بر روی عمق آبشستگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
6 ارائه تعریفی برای زمان تعادل عمق آبشستگی اطراف پایه پل (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
7 ارزش گذاری آب در آبیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
8 ارزیابی عملکرد حوضچه رسوب گیر ایستگاه پمپاژ گلفرج (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
9 ارزیابی عملکرد سامانههای هوشمنددرتعیین میزان تخلیه رسوب درشرایط رسوب شویی تحت فشار (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
10 ارزیابی عملکرد هیدرولیکی سازه های اندازه گیری جریان آب مطالعه موردی دریچه های کشویی کانال M2R/D1L شبکه آبیاری و زهکشی مغان (دریافت مقاله) کارگاه فنی مدیریت، بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی
11 ارزیابی موقعیت دهانه آبگیری از رودخانه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(مطالعه موردی: ایستگاه پمپاژ گردیان) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
12 اندرکنش بستررسوبی غیرچسبنده و جت مستغرق افقی تحت تاثیر ارتفاع پایاب (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
13 برآورد مقایسه دبی در سرریزهای لبه تیز ترکیبی با استفاده از فرمولهای تئوریک و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
14 بررسی آبشستگی موضعی در آبشکنهای کوتاه (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
15 بررسی آزمایشگاهی آبشستگی آبشکن همراه با پایه های پل بر روی عمق و ابعاد حفره آبشستگی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 بررسی آزمایشگاهی آبشستگی در پایین دست سازه آرام کننده جامی مستغرق دندانه دار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
17 بررسی آزمایشگاهی آبشستگی در پایین دست سازه پرتاب کننده جامی غلتکی مستغرق تحت تاثیر زاویه جام 45 درجه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
18 بررسی آزمایشگاهی آبشستگی دراطراف آبشکن های نیمدایره ای (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
19 بررسی آزمایشگاهی اثر متقابل پایههای پل و آبشکن بر روی عمق و ابعادحفره آبشستگی در آبشکن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
20 بررسی آزمایشگاهی تاثیر اندازه طوق بر روند آبشستگی آبشکن های نیمدایرهای (دریافت مقاله) یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
21 بررسی آزمایشگاهی تاثیر تغییر عرض سرریز مرکب لبه پهن درخصوصیات جریان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
22 بررسی آزمایشگاهی تأثیرعمک پایاب و زاویه پرتاب جام بر ابعاد حفره آبشستگی در پاییندست سازه آرام کننده جامی مستغرق دندانهدار (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
23 بررسی آزمایشگاهی و عددی تأثیر پرده آببند برروی نشت از پیهای مطبق در سدها (دریافت مقاله) یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
24 بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان برروی سرریز جریان مرکب لبه پهن مستطیلی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
25 بررسی ابعاد شکاف ایجاد شده در زیر سازه نیم استوانه جاگذاری شده بر راندمان رسوب شویی تحت فشار (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
26 بررسی اثر تیزی ابتدای پایه پل بر جدایش جریان و گسترش تنش برشی اطراف آن با استفاده از نرم افزار فلوئنت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
27 بررسی الگوهای پیچانرود، مستقیم و شریانی رودخانه ها با استفاده از فاجعه بازگشت (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
28 بررسی پارامترهای موثر بر ابعاد ناحیه جداشدگی کانال خروجی در یک تقاطع راست گوشه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
29 بررسی پروفیل سرعت پرش هیدرولیکی بر روی بستر زبر با اجزای زبر مصنوعی بر روی شیب معکوس (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
30 بررسی تاثیر طوق نیم دایره با دنباله مستطیلی در کاهش آبشستگی پایه های استوانه ای (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
31 بررسی تاثیر طول صفحات مستغرق بر ابعاد حفره آبشستگی در قوس کانال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
32 بررسی تاثیر کارگذاری سرریز U شکل بر ابعاد آبشستگی بستر در کانال سینوسی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
33 بررسی تأثیر ارتفاع و شکل آبپایه پیوسته در حوضچه آرامش افقی بر خصوصیات پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
34 بررسی تأثیر شکل طوق در کاهش آبشستگی پایه های پل (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
35 بررسی تغییر عرض شکاف ایجاد شده در آبشکن با دیواره عمودی بر کاهش آبشستگی در مسیر مستقیم (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
36 بررسی تغییرات زمانی آبشستگی بستر در پایین دست سرریز لبه پهن با شیب دوگانه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
37 بررسی دیواره آب بند بر نیروی زیرفشار و گرادیان هیدرولیکی خروجی در زیر سد خاکی توسط شبیه سازی عددی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
38 بررسی رفتار جریان غلیظ نمکی برروی بسترهای زبر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
39 بررسی ضریب دبی در سازه سرریز جانبی کنگره ای نیم دایره ای در سه وضعیت قرارگیری دندانه ها (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
40 بررسی ضریب دبی سرریز جانبی کنگره ای ذوزنقه ای با تغییرات مشخصه های هندسی سرریز (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
41 بررسی ضریب دبی سرریز جانبی کنگره ای ذوزنقه ای درکانال مستقیم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
42 بررسی طول زهکش افقی در پنجه سد بر نیروی زیرفشار و گرادیان هیدرولیکی خروجی در زیر سد خاکی ناهمگن توسط شبیه سازی عددی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
43 بررسی نوسانات فشار در پرش هیدرولیکی در حوضچه با واگرایی تدریجی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
44 برنامه ریزی و مدیریت منابع آب در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
45 بهره وری آب در سازه های هیدرولیکی مطالعه موردی:آبگیرجانبی 55 درجه (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
46 پروفیل سطح آب و ضریب تخلیه سرریز جانبی در حالت وجود پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
47 پیش بینی ماکزیمم عمق آبشستگی و برآورد درصد تغییرات آن درپایین دست سازه آرام کننده جامی مستغرق ساده نسبت به دندانه دار (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
48 پیشبینی خصوصیات پرش هیدرولیکی درحوضچه های آرامش با مقاطع مستطیلی واگرا با شیب معکوس در شبکه های آبیاری و زهکشی با استفاده از مدل ANNs (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
49 تاثیر آبپایه بر طول پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با شیب معکوس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
50 تاثیر انحنای پیشانی سرریز تا مقطع طولی ذوزنقه بر ضریب دبی و موقعیت مقطع کنترل (دریافت مقاله) یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
51 تاثیر زبری بر توزیع سرعت در کانال های روباز با الگوی منظم (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
52 تاثیر زبری بستر بر خصوصیات پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
53 تاثیر سرپوش مخروطی و موقعیت قرار گیری آن روی کاهش عمق استغراق بحرانی روی آبگیرهای لولهای قائم (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
54 تاثیر شکاف درتوسعه زمانی آبشستگی دراطراف آبشکن ها (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
55 تاثیر شکل و درصد نفوذپذیری دماغه آبشکن های صلب در عمق آب شستگی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
56 تاثیر شیب معکوس بر پارامترهای پرش هیدرولیکی در مقطع واگرا (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
57 تاثیر شیب معکوس تبدیلهای واگرا در خصوصیات پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
58 تاثیر شیب وجه بالا دست سرریزبامقطع طولی ذوزنقه برضریب دبی ونمودار دبی - اشل (دریافت مقاله) یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
59 تاثیر طوق ذوزنقه ای شکل برروند آبشستگی آبشکن های بالدار (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
60 تاثیر فرود تاج سرریز لبه پهن دوشیبه بر ابعاد آبشستگی در پایین دست آن (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
61 تاثیر قرار گیری آبپایه در کاهش حداکثر عمق آبشستگی در زیرلوله های مستغرق تحت جریان یک سویه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
62 تاثیر گردی و تیزی دماغه پایه پل و طوق درکاهش آبشستگی پایه های چهارگوش (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
63 تاثیر مشخصات جریان بر آبشستگی پایین دست سازه پرتاب کننده جامی مستغرق (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
64 تاثیر موج های سینوسی در بستر شوت ها بر روی افت انرژی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
65 تاثیر موقعیت قرار گیری آبپایه درکاهش عمق آبشستگی در پایه های استوانه ای (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
66 تاثیرپارامترهای مختلف درافزایش حجم مخروط رسوب شویی دررسوب شویی تحت فشار (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
67 تأثیر زهکشی سطحی و سطوح کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا در اراضی شالیزاری (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
68 تأثیر قرارگیری سازه های تشدید کننده رسوب شویی در جلوی تخلیه کننده تحتانی مخازن بر راندمان رسوب شویی تحت فشار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
69 تحلیل جریان و بررسی کاویتاسیون در شوت سرریز سد گرمی چای با کاربرد مدل HEC-RAS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
70 تحلیل نوسانات لحظه ای سرعت در جریان غلیظ نمک عبوری از روی بستربا زبری مصنوعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
71 تخمین پروفیل سرعت جریان در کانال های باز با بستر صاف با استفاده از سیستم استنتاج تطبیقی عصبی - فازی و برنامه ریزی ژنتیک (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
72 تخمین پروفیل سرعت جریان در کانال های باز با بستر صاف با استفاده ازسیستم استنتاج تطبیقی عصبی - فازی و برنامه ریزی ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
73 تخمین حداکثر عمق و طول آبشستگی در سنگچین های شیبدار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
74 تغییرات پروفیل سرعت و ابعاد ناحیه جداشدگی جریان باتغییر شیب وجه بالادست در سرریزبا مقطع طولی ذوزنقه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
75 توسعه زمانی آبشستگی در آبشکن های کوتاه (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
76 توسعه ی زمانی آبشستگی درپایه ی پل مستطیلی به همراه طوق با هندسه های مختلف (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
77 توسعهی زمانی آبشستگی اطراف پایههای پل مستطیلی همراه با صفحات مستغرق (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
78 توسعهی زمانی آبشستگی در اطراف پایههای مستطیلی همراه با طوق (دریافت مقاله) یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
79 شبیه سازی پدیده ضربه قوچ با استفاده از نرم افزار FLUENT (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
80 شبیه سازی تغییرات تراز سطح آ ب دریاچه ارومیه با توجه به پارامترهای هیدرولوژیکی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
81 شبیه سازی سه بعدی رسوبزدایی تحت فشار مخزن سد سفید رود با استفاده از مدل MIKE 3 در تراز های مختلف سطح آب (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
82 شبیه سازی عددی اثرات مقیاس و شکل پایه پل مربعی بر الگوی جریان اطراف پایه با استفاده از نرم افزار فلوینت (دریافت مقاله) کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری، شهرسازی، عمران و مهندسی ساختمان
83 شبیه سازی عددی تاثیر فعالیت گرداب ها و اثرات مقیاس بر الگوی جریان در اطراف پایه با استفاده از نرم افزار فلوینت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
84 عملکرد سیستم استنتاج فازی- عصبی در پیص بینی طول غلتاب پرش هیدرولیکی در بسترهای زبر (دریافت مقاله) یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
85 عملکرد ضخامت طوق در آبشستگی پایه پل طوقدار (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
86 عملکرد طوقهای مربعی شکل در کاهش آبشستگی در اطراف پایه های پل (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
87 عوامل موثر بر موج های فشاری در پدیده ضربه قوچ توسط برنامه نویسی Matlab (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
88 کنترل آبشستگی در اطراف پایه های مستطیلی با کاربرد صفحات مستغرق و طوق (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
89 کنترل آبشستگی در زیر لوله های مستغرق تحت جریان یک سویه با استفاده ازآبپایه (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
90 کنترل آبشستگی موضعی در پایین دست پرش هیدرولیکی در شیب افقی به وسیله صفحات مدفون (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
91 کنترل آبشستگی موضوعی پایه پل با سنگچین و فیلتر تحتانی در گروه پایه های استوانه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
92 مبانی طراحی و بهینه سازی حوضچه آرامش تیپ 3مطالعه موردی: بند انحرافی باغ وزیر صوفیان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
93 مدل عددی بدون شبکه نشت در بدنه سد خاکی با استفاده از توابع مولتی کوادریک و کوادریک معکوس (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
94 مدیریت بهم پیوسته منابع آب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
95 مدیریت تحویل آب در شبکه های آبیاری و زهکشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
96 مدیریت مشارکتی منابع آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
97 مطالعه آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی واگرا در مقاطع مستطیلی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
98 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر توزیع جریان بر روی نوسانات سطح آب در محل تقاطع چهار شاخه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
99 مطالعه آزمایشگاهی تاثیرارتفاع سرریزw برتوپوگرافی بستر درقوس ملایم (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
100 مطالعه آزمایشگاهی تأثیر پارامتر طول در کنترل عمق و ابعاد حفره آبشستگی پایه های ایرفویل (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
101 مطالعه آزمایشگاهی تنش برشی و سرعت جریان در کانال مرکب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
102 مقایسه ابعاد آبشستگی در پایین دست سازه آرام کننده جامی مستغرق ساده و دندانه دار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
103 واسنجی روش های تجربی در برآورد رابطه دبی-اشل با توجه به فرم بستر(مطالعه موردی ایستگاه هیدرومتری عبدالخان) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
104 هیدرولیک جریان روی سد با مقطع طولی ذوزنقه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی