آقای امیرحسین پیشگویی

امیرحسین پیشگویی

آقای امیرحسین پیشگویی

Amirhossein Pishgoyee

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای امیرحسین پیشگویی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله دانشکده پرستاری ارتش

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آلودگی زدایی از مصدومین حوادث هسته ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 1، شماره: 2
2 بررسی تاثیر آموزش تریاژ به روش الگوی پیش سازمان دهنده بر آگاهی پرسنل پرستاری تیم های بحران بیمارستان های منتخب آجا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 3، شماره: 3
3 بررسی تاثیر اجرای کارگاه آموزشی مواجهه با مصدومین جنگ های نوین بر عملکرد پرستاران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 1، شماره: 1
4 بررسی تاثیر برنامه آموزشی تغذیه محور بر خستگی بیماران همودیالیزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 3، شماره: 2
5 بررسی توانایی وجوه نقد حاصل از فعالی تهای عملیاتی درپیش بینی وجوه نقد آتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 26
6 تاثیر ماساژ شیاتسو برشدت درد ناشی از رگ گیری به منظور انجام همودیالیز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 3، شماره: 1
7 تازه های احیاء قلبی ریوی پایه بر اساس راهنمای احیاء قلبی ریوی 2015 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 3، شماره: 1
8 شیوع دردهای ستون فقرات (فوقانی و تحتانی) و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بیمارستا نهای آجا واقع در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 1، شماره: 1