آقای دکتر رجبعلی صدرخانلو

دکتر رجبعلی صدرخانلو استاد دانشگاه ارومیه

آقای دکتر رجبعلی صدرخانلو

Dr. Rajabali Rajabali Sadrkhanlou

استاد دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رجبعلی صدرخانلو در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه تحقیقات دامپزشکی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بیومتری و هیستولوژی تخمدان گاومیش (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 55، شماره: 1
2 کالبدشناسی و بافت شناسی عضو ومرونازال در گاومیش (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 55، شماره: 1
3 لقاح آزمایشگاهی و مراحل اولیه رشد رویان در گاومیش (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 55، شماره: 3
4 مطالعه آترزی فولیکول های تخمدانی در گاومیش (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 58، شماره: 2
5 مطالعه آترزی فولیکولهای تخمدانی گوسفند ماکویی در مراحل مختلف دوره جنسی و در فصول مختلف سال (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 55، شماره: 4
6 مطالعه هیستومورفومتری و سیتولوژیکی آندمتر رحم گوسفند نژاد ماکویی در مراحل مختلف سیکل استروس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 53، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیبهای هیستوپاتولوژیک تغییرات مورفولوژیک مورفومتریک ایجاد شده توسط سیکلوفسفامید درروده های بزرگ در مدل آزمایشگاهی :مدل رت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
2 تغییرات هیستولوژیک وهیستومورفومتری ایجاد شده در دستگاه تنفس رت در اثر درمان مزمن باسیکلوفسفامید (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
3 مطالعه آنز یم آلکال ین فسفاتازدر ساختار ها ی فول یکول ها ی سالم و آترت یک م یش ها ی بالغ و سالم ماکو یی در مراحل فولیکولر و لوتئال (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
4 مطالعه آنزیم لیپاز و چربی ها ی اشباع شده در ساختارها ی فولیکولهای سالم و اترتیک میش ها ی بالغ و سالم ماکویی در مراحل فولیکولر و لوتئال (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
5 مطالعه ی فوق ریزبینی میتوکندریهای سلولهای گرانولوزای فولیکول های تخمدانی موش صحرایی متعاقب ایجاد دیابت تجربی (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی