آقای دکتر محمدرضا مخبر دزفولی

دکتر محمدرضا مخبر دزفولی استاد دانشگاه تهران

آقای دکتر محمدرضا مخبر دزفولی

Dr. Mohammad Reza Mokhber-Dezfouli

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرضا مخبر دزفولی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه تحقیقات دامپزشکی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط توالی اسید آمینه های دخیل درر عرضه آنتی ژن (BoLA-DRB3) با حساسیت با مقاومت به اسهال در گوساله ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 66، شماره: 1
2 ارزیابی تأثیر دو روش خورانیدن ؛اوز بر روی سطح گاماگلوبولین های سرمی خون گوساله ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 58، شماره: 1
3 بررسی اثرات بی دردی ناشی از تزریق مدتومیدین در ناحیه اپیدورال خلفی در اسب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 2
4 بررسی اکوکاردیوگرافی اسبچه خزر و استاندارد نمودن پارامترهای آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 4
5 بررسی تغییرات فصلی میزان پروتئین تام و گاماگلوبولین سرم خون گوساله های نوزاد در یکی از گاوداریهای اطراف تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 54، شماره: 2
6 بررسی درمانگاهی و آزمایشگاهی استوماتیت پاپولر در گاو (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 52، شماره: 4
7 بررسی شیوع زخم معده در اسبچه خزر به روش آندوسکوپی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 3
8 بررسی فراوانی بلوکهای دهلییز - بطنی در گاو (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 54، شماره: 3
9 بررسی هماتولوژی و تعیین غلظت سرمی کلسیم، فسفر، منیزیم و گلوکز در گوساله های مبتلا به تیلریوز (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 8، شماره: 1
10 تأثیر سن، جنس و کشتار بر توزیع سلولی مایعات لاواژشده برونکوآلوئولاردر گوساله و گاو (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 69، شماره: 3
11 چگونگی مجموعه QRS در الکتروکاردیوگرافی اسب ترکمن (سکایی) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 1
12 سنجش حضور افلاتوکسین (M(1 در نمونه های آغوز گاوی خشک شده با لیوفیلیزاسیون و اسپری دراینگ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 65، شماره: 1
13 مطالعه اپی دمیولوژیک آلودگی به تک یاخته کریپتوسپوریدیا در انسان و دام (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 57، شماره: 1
14 مطالعه بالینی و خون شناسی در گاو های شیری مبتلا به آندوکاردیت توأمان دریچه سه لتی و دیواره قلب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 66، شماره: 3
15 مطالعه بالینی، خون شناسی، بیوشیمیایی و التروکاردیوگرافی جابجایی شیردان در گاوهای شیری اطراف تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 52، شماره: 1
16 مطالعه قلب اکتوپیک در دو رأس گوساله هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 2
17 مطالعه یافته های ا لکتروکاردیوگرافی در گاوان هیپرکلسمیک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 3
18 مواردی از ناهنجاریهای مادرزادی به شکل آترزی سلمنتال روده و آترزی معقد در گوساله هولشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 55، شماره: 1
19 نقش الکترولیتها در ایجاد آریتمی های قلبی در گاو (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 55، شماره: 1
20 یافته های بالینی، بیوشیمیایی و میکروب شناسی سندرم اسهال گوساله ها در یک واحد شیری در اطراف تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 59، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی پاراکلینیکی عصاره اتانولی (Achillea millefolium) بومادران بر الکتروکاردیوگرام ، آنزیم های قلبی و الکترولیت های سرم گوسفند (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی