آقای مهندس سیاوش ابراهیم پور

مهندس سیاوش ابراهیم پور کارشناسی مهندسی معدن

آقای مهندس سیاوش ابراهیم پور

Siavash Ebrahim Pour

کارشناسی مهندسی معدن

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس سیاوش ابراهیم پور در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه بلور (علمی تخصصی مهندسی معدن)