آقای مرتضی سالمی

مرتضی سالمی همتراز مربی-دانشجوی دکتری

آقای مرتضی سالمی

Morteza Salemi

همتراز مربی-دانشجوی دکتری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مرتضی سالمی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
دستيار سردبيردوفصلنامه دانش بومی ایران
مدیر داخلیفصلنامه علوم اجتماعی