آقای دکتر سامسون ادنیی الدجاره

دکتر سامسون ادنیی الدجاره

آقای دکتر سامسون ادنیی الدجاره

Dr. Samson Adeniyi Aladejare

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سامسون ادنیی الدجاره در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
اقتصاد و مديريت نفت و گازمجله بین المللی اقتصاد مقاومتی