آقای دکتر ابراهیم نعیمی

دکتر ابراهیم نعیمی استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

آقای دکتر ابراهیم نعیمی

Dr. Ebrahim Naeemi

استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ابراهیم نعیمی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیفصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی کارکردهای جنسیتی زوجین در خانواده از دیدگاه قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 5، شماره: 20
2 اثربخشی آموزش مفاهیم معنوی با محوریت مذهب بر مشکلات رفتاری کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 8، شماره: 29
3 اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی با تاکید بر آموزه هایدینی بر تاب آوری و رغبت های شغلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 7، شماره: 28
4 اثربخشی استماع آوای قرآن کریم در بهبود افسردگی زنان نابارور (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره: 6، شماره: 1
5 ارایه مدل ساختاری خود- دلسوزی و بهزیستی روانشناختی با میانجی عزتنفس و تصویر بدنی در دانشجویان دختر دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 6، شماره: 24
6 الگوی مشاورهای حل تعارضات زناشویی مبتنی بر دیدگاههای جنسیتی قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 5، شماره: 18
7 بررسی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر 8 اصل تربیتی پیامبر(ص)، بر رشد اجتماعی کودکان 5 تا 6 سال (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 6، شماره: 23
8 بررسی تاثیر مشاوره مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر انطباق پذیری مسیر شغلی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 7، شماره: 27
9 بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی با همایندی ادراک ازخود و تفکر انتقادی در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 7، شماره: 26
10 بررسی کیفی رضایت شغلی سالمندان بر مبنای الگوی چندمحوری شفیع آبادی و فرهنگ ایرانی- اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 8، شماره: 30
11 بررسی نگاه پژوهشی دانشجویان و تعهد علمی _ اخلاقی آنها (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 6، شماره: 21
12 تحلیل کانونی رابطه بین جهتگیری مذهبی و باورهای غیرمنطقی در سالمندان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 6، شماره: 23
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی آموزش ذهن آگاهی به شیوه گروهی بر افزایش سازگاری تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
2 اثربخشی آموزش مثبت اندیشی بر بهزیستی روان شناختی زوج های جوان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران
3 اثربخشی آموزش مثبت اندیشی بر تاب آوری زوج های جوان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران
4 بررسی اثربخشی خانواده درمانی شناختی-رفتاری بر افزایش رضایتمندی زناشویی زوجین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
5 بررسی اثربخشی خانواده درمانی شناختی-رفتاری بر بهبود راهبردهای مقابله ای با استرس در زوجین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
6 بررسی اثربخشی خانواده درمانی شناختی-رفتاری بر بهبود راهبردهای مقابله ای بااسترس در زوجین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
7 بررسی اثربخشی خانوادهدرمانی شناختی رفتاری بر افزایش رضایتمندی زناشویی -زوجین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
8 بررسی اثربخشی خانوادهدرمانی شناختی رفتاری بر بهبود راهبردهای مقابلهای با -استرس در زوجین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
9 بررسی نقش دولت درتولید سرمایه اجتماعیبه عنوان یکی از اصول حرکت درجهت توسعه (دریافت مقاله) همایش ملی حاکمیت و دولت شایسته در ایران 1404
10 بهداشت و سلامت در آیات قرآن کریم (دریافت مقاله) همایش منطقه ای سلامت پژوهی در قرآن کریم