آقای دکتر علی بلوکباشی

دکتر علی بلوکباشی استاد دایره المعارف بزرگ اسلامی

آقای دکتر علی بلوکباشی

استاد دایره المعارف بزرگ اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی بلوکباشی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه دانش بومی ایران