آقای دکتر سید علی کرامتی مقدم

دکتر سید علی کرامتی مقدم رئیس انجمن علمی آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی استان خراسان رضوی

آقای دکتر سید علی کرامتی مقدم

Dr. Seyedali Keramati

رئیس انجمن علمی آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی استان خراسان رضوی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید علی کرامتی مقدم در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی همایش ملی ملک الشعراء بهار اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی -معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی -انجمن علمی آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی خراسان رضوی - مرکز آموزش نیروی انسانی فرهنگیان شهید کامیاب، مشهد آبان 1396
دبیر اجرایی همایش شاهنامه و تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی، مشهد اردیبهشت 1397