آقای دکتر علی اکبر ترابیان

دکتر علی اکبر ترابیان رئیس مرکز آموزش نیروی انسانی فرهنگیان شهید کامیاب

آقای دکتر علی اکبر ترابیان

Dr. Aliakbar Torabian

رئیس مرکز آموزش نیروی انسانی فرهنگیان شهید کامیاب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی اکبر ترابیان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی همایش ملی ملک الشعراء بهار اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی -معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی -انجمن علمی آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی خراسان رضوی - مرکز آموزش نیروی انسانی فرهنگیان شهید کامیاب، مشهد آبان 1396