آقای دکتر مارچلو گتسون

دکتر مارچلو گتسون

آقای دکتر مارچلو گتسون

Dr. Marcelo Gaston Bustos

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مارچلو گتسون در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهنشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل