آقای دکتر حبیب هنری

دکتر حبیب هنری دانشیار ، دانشگاه علامه طباطبایی

آقای دکتر حبیب هنری

Dr. Habib Honari

دانشیار ، دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حبیب هنری در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط بین عوامل جو سازمانی و کیفیت زندگی کاری (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 33
2 ارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی براساس شاخص بنیاد مدیریت کیفیت اروپا: مطالعه موردی فدراسیون قایق رانی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 35
3 اولویت بندی زیرمولفه های مهارت، نگرش، موانع و نیاز به کارگیری از فن آوری اطلاعات مربیان تیم های ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد و بازاریابی ورزشی دوره: 1، شماره: 3
4 بررسی اهداف و استراتژی های کارآفرینی در ورزش کشور بر اساس تحلیل استراتژیک SWOT (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 3، شماره: 12
5 بررسی چالش های پیش روی انجمن علمی مدیریت ورزشی از دیدگاه متخصصان و ارایه ی راهکارهای اصلاحی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد و بازاریابی ورزشی دوره: 1، شماره: 4
6 بررسی چالش های ورزش همگانی در ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 3، شماره: 10
7 بررسی چالشهای پیش روی انجمن علمی مدیریت ورزشی از دیدگاه متخصصان و ارایه ی راهکارهای اصلاحی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد و بازاریابی ورزشی دوره: 1، شماره: 1
8 بررسی رابطه سلامت سازمانی و اثربخشی در دانشکده های تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه های دولتی تهران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 17
9 بررسی ریسک پذیری مدیران ورزشی و توجه آنان به نظرات اعضای سازمان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد و بازاریابی ورزشی دوره: 1، شماره: 1
10 بررسی عوامل اثر گذار بر کارآفرینی در ورزش به عنوان حوزه ای میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 2
11 بررسی عوامل محیطی موثر بر توسعه کارآفرینی در ورزش کشور (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 29
12 بررسی کارکردهای سیستم مدیریت CM در تثبیت شاخصه های سلامت سازمانی در سازمان های ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 25
13 بررسی میزان بهره گیری اعضای هیات علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی از فناوری اطلاعات در فرایند آموزش و پژوهش با توجه به عواملی دموگرافی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 23
14 بررسی نقش چهارگانه رسانه های ورزشی در توسعه فرهنگ ورزش قهرمانی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 15
15 بررسی وضعیت رسانه های ورزشی در توسعه وترویج مولفه های ورزش قهرمانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد و بازاریابی ورزشی دوره: 1، شماره: 2
16 تدوین الگوی توسعه مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) دوره: 5، شماره: 13
17 تدوین برنامه استراتژیک انجمن علمی مدیریت ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 32
18 تدوین چشم انداز کارآفرینی در ورزش کشور از دیدگاه صاحبنظران ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 18
19 تدوین مدل اثر فرانوگرایی در مدیریت بر توسعه ورزش (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 37
20 تعیین اعتبار و روایی نسخه فارسی پرسش نامه منش ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی دوره: 3، شماره: 9
21 تلفیق توابع تحلیلی تیسن و اورلی در مکان گزینی اماکن ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 20
22 چالش های ورزش دو و میدانی در ایران (یک مطالعه دلفی) (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 3، شماره: 9
23 رابطه بین بهره گیری از تلفن همراه و ویژگیهای شخصیتی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد و بازاریابی ورزشی دوره: 2، شماره: 5
24 رابطه بین نوآوری سازمانی با مدیریت دانش در دانشکده ها و ادرات تربیت بدنی دانشگاه های آزاد و سراسری شهر تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) دوره: 1، شماره: 2
25 رابطه میان سازمان یادگیرنده و آمادگی برای تغییر در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 3، شماره: 12
26 ساخت و اعتباریابی ابزار شایستگی های محوری مدیران ادارات ورزش و جوانان (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 43
27 شناسایی چالش های پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت ورزش کشور (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 49
28 شناسایی و اولویت بندی حوزه های به کارگیری داوطلبان در ورزش دانش آموزی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 5، شماره: 1
29 طراحی مدل تاثیرگذاری کیفیت خدمات بر وفاداری، رضایت مشتری، ارزش ادراک شده و رفتار آتی مشتریان در مجموعه های تفریحی ورزشی آبی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 26
30 طراحی مدل کارآفرینی سازمانی مبتنی بر رابطه ساختار سازمانی با ابعاد گرایش های کارآفرینانه سازمانی در سازمان تربیت بدنی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 21
31 طراحی مدل کارآفرینی ورزشی مبتنی بر رابطه فرهنگ کارآفرینانه با ابعادگرایش های کارآفرینانه سازمانی در سازمان تربیت بدنی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 3، شماره: 11
32 طراحی و تبیین مدل داوطلبی در ورزش دانش آموزی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 6، شماره: 1
33 مدل تاثیر سیاست های مدیریت منابع انسانی و پیامدهای آن بر عملکرد سازمانی وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 5، شماره: 2
34 مدل سازی تاثیر بازارگرایی بر رفتار آتی مشتریان اماکن ورزشی با توجه به ارزش ادراک شده (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 36
35 مطالعه سیاستها و راهبردهای ورزش همگانی نظام جامع توسعه ورزش کشور (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 27
36 مقایسه ی میزان مصرف رسانه ای و سواد رسانه ای بین دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت رسانه های ورزشی، مدیریت رسانه و مدیریت ورزشی (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 4، شماره: 16
37 نقش سبک رهبری مربیان لیگ برتر فوتبال در پیش بینی هوش هیجانی بازیکنان (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 37
38 نقش مدیریت ارتباط با مشتری در وفاداری مشتریان به مراکز تفریحی ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 36
39 ویژگی های روان سنجی و هنجاریابی نسخه فارسی پرسش نامه تاب آوری در دانش آوزان و دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی دوره: 5، شماره: 15
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Survey Existing and Desirable Status of Entrepreneurship in Sport of Iran from the View Point of Sport Experts (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری
2 ارتباط بین رقابت پذیری سازمانی با مدیریت دانش در کارکنان آکادمی ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی منتخب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
3 ارتباط بین فن آوری اطلاعات با درجه تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده در ادارات تربیت بدنی استان های منتخب (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
4 ارتباط رضایت شغل و تعهد سازمانی در کارکنان فدراسیون های ورزشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
5 ارتباط سبک رهبری( وظیفه مدار و رابطه مدار) مدیران مدارس باکارایی دبیران تربیت بدنی مقطع متوسط (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
6 ارتباط مدیریت دانش و سیستمهای اطلاعات و تصمیم گیری در سازمانهای ورزشی منتخب (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
7 ارتباط میان استفاده از فناوری اطلاعات با اثر بخشی کارکنان سازمان های ورزشی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
8 ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی سال 1387 در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل کرک پاتریک (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
9 اولویت بندی ومقایسه معیارهای انتخاب مربیان تیم های ملی تنیس روی میزکشور ازنظرنخبگان ورزشی (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
10 بررسی ارتباط بین چابکی با لوردوز و کایفوز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
11 بررسی ارتباط عوامل اثرگذاربرافزایش میزان استعدادهای ورزشی ازدیدگاه مربیان رشته های ورزشی گروهی وانفرادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعداد یابی ورزشی
12 بررسی تأثیر ابعاد سرمای اجتماعی بر فرسودگی شغلی در معلمان ورزش مرد شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
13 بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای ورزشکاران و مربیان روی اعتماد و تعهد هواداران نسبت به باشگاه (مطالعه موردی باشگاه سپاهان) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
14 بررسی چالش های کارآفرینی در دانشکده های تربیت بدنی کشور از دیدگاه متخصصان و ارائه ی راهکارهای اصلاحی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی
15 بررسی رابطه بین مدیریت دانش با سرمایه انسانی د راداره کل ورزش و جوانان استان تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
16 بررسی رابطه زیر سیستم های مدیریت دانش در سازمان یادگیرنده و بهره وری منابع انسانی در فدراسیون های ورزشی منتخب (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
17 بررسی رابطه فناوری اطلاعات با مولفه های مدیریت کیفیت جامع (TQM) در فدراسیون های ورزشی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
18 بررسی فرصت ها وچالشهای خصوصی سازی درورزش کشوراز دیدگاه صاحبنظران ورزشی و ارایه راهکارهای اصلاحی (دریافت مقاله) همایش ملی خصوصی سازی در ایران
19 بررسی فرصت های اثر گذار بر توسعه ی کارآفرینی در ورزش کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری
20 بررسی فرصتهای آموزشکارآفرینی در دانشکدههای تربیت بدنی کشور از دیدگاه متخصصان ورزشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
21 بررسی مشکلات شغلی دانش آموختگان کارشناسی ارشد تربیت بدنی شاغل دانشگاه های کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
22 بررسی مهارت های اعضای هیات علمی رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی در فرایند بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
23 تاثیر بازاریابی تجربی برهیجانات مشتریان برندهای ورزشی خارجی منتخب شهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
24 تاثیر رضایتمندی از بازاریابی بر وفاداری مشتریان برندهای ورزشی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
25 تاثیر فناوری اطلاعات بر کارکردهای علمی-پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
26 تدوین برنامه استراتژیک کارافرینی در سازمان تربیت بدنی ایران بر اساس مدل SWOT (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
27 تدوین برنامه راهبردی توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
28 تعیین سوات در برنامه ریزی راهبردی برای کارآفرینی در ورزش کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری
29 چگونه توانستم دانش آموزانم را به حضور در برنامه های کاهش وزن و بهبود رژیم غذایی ترغیب نمایم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
30 دستگاه تقویت کننده عضلات داخلی ران پا (دریافت مقاله) نخستین جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی جایزه ویژه علامه جعفری
31 رابطه بین نوآوری سازمانی با مدیریت دانش در کارکنان آکادمی ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی منتخب (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
32 رابطه شاخص قوس پا با برخی ویژگی های آنتروپومتریکی دردانشجویان دختر ورزشکار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
33 شناسایی و اولویت بندی عوامل شکل دهنده احساس نوستالژیک (خاطرات گذشته) گردشگران ورزشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
34 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر شادی فردی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
35 شناسایی و رتبه بندی مولفه های موثر بر تداعی برند هواداران لیگ برتر والیبال کشور (مطالعه موردی: تیم والیبال میزان خراسان) (دریافت مقاله) همایش ملی برند در ورزش
36 ضرورت سرمایه گذاری شرکت های بیمه در ورزش همگانی و نقش آن در: گسترش زیرساخت های ورزشی، اشتغال زایی، افزایش سطح سلامت و کاهش هزینه های درمانی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
37 مروری برمدلهای استعدادیابی و بررسی دیدگاه های مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعداد یابی ورزشی
38 مقایسه تحلیل رفتگی داوران فوتبال بر اساس درجات و پست های آنان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
39 مقایسه رابطه مدیریت دانش وکارآفرینی سازمانی درمدیران وکارشناسان وزارت ورزش وجوانان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
40 موانع بکارگیری فناوری اطلاعات در فرایند پژوهش رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی بر اساس مدل محتوایی وارد والوین (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
41 نقش تلویزیون در ایجاد تعهد در مخاطبان تلویزیونی فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران