آقای دکتر صادق آیینه وند

دکتر صادق آیینه وند استاد و عضو هیئت علمی گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

آقای دکتر صادق آیینه وند

Dr. Sadegh Ayineh Vand

استاد و عضو هیئت علمی گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر صادق آیینه وند در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی
هیات تحریریهدوماهنامه جستارهای زبانی
هیات تحریریهماهنامه باغ نظر