آقای دکتر علی یوسفی

دکتر علی یوسفی دانشیار جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

آقای دکتر علی یوسفی

Dr. Ali Yousfi

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی یوسفی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیردوفصلنامه علوم اجتماعی