آقای فرزاد یوسف شاهی

فرزاد یوسف شاهی بنیانگذار و رییس هیات تحریریه

آقای فرزاد یوسف شاهی

Farzad Yousef Shahi

بنیانگذار و رییس هیات تحریریه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای فرزاد یوسف شاهی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجرایینشریه تخصصی آب و آبیاری