آقای مهندس امیر تبادکانی

مهندس امیر تبادکانی

آقای مهندس امیر تبادکانی

Amir Tabadkani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.