خانم عطیه قشونی

عطیه قشونی

خانم عطیه قشونی

Atieh Ghoshouni

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم عطیه قشونی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه پژوهش نامه حقوق بشری