آقای دکتر سعید خودداری نائینی

آقای دکتر سعید خودداری نائینی

Dr. Saeid Khoddari naeini

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.