آقای حجة الاسلام کریم علیمحمدی

حجة الاسلام کریم علیمحمدی استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

آقای حجة الاسلام کریم علیمحمدی

Karim Alimohammadi

استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حجة الاسلام کریم علیمحمدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولدوفصلنامه تفسیرپژوهی
هیات تحریریهدوفصلنامه تفسیرپژوهی