آقای دکتر امیررضا ممدوحی

دکتر امیررضا ممدوحی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

آقای دکتر امیررضا ممدوحی

Dr. Amir Reza Mamdoohi

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر امیررضا ممدوحی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Direct Demand Model of Departure Time and Modefor Intercity Passenger Trips (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 3، شماره: 2
2 A Monte Carlo Simulation of Chain Reaction Rear End Potential Collisions on Freeways (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 2، شماره: 3
3 An Analysis of Resident and Non- Resident Air PassengerBehaviour of Origin Airport Choice (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 2، شماره: 1
4 آثار مستقل و ترکیبی سیاست های قیمت گذاری تراکم و بهبود سیستم اتوبوس رانی در استفاده از خودروی شخصی در سفرهای شغلی به محدوده ی زوج-فرد تهران (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 4
5 اثر سنجی اقتصادی استفاده از دور تحصیلی به عنوان راهکار مدیریت تقاضای سفرهای تحصیلی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 27، شماره: 3
6 ارایه الگویی برای طراحی شبکه مسیرهای دوچرخه سواری: مطالعه موردی شهرقم (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 8، شماره: 2
7 ارایه مدل همفزون استفاده از وسایل نقلیه همگانی در سفرهای روزانه (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 15، شماره: 1
8 Capacity Drop Estimation Based on Stochastic Approach Applied to Tehran-Karaj Freeway (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 2، شماره: 4
9 Capacity Planning Based on Scenario Tree and Passenger Motion Equation (IKIA and MIA) (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی ژئوتکنیک و حمل ونقل دوره: 1، شماره: 2
10 Final Analytical Comparison of Aggregate and DisaggregateMode Choice Models Transferability (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 2، شماره: 2
11 Fuzzy Random Utility Choice Models: The Case ofTelecommuting Suitability (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 1، شماره: 4
12 Modeling Impacts of Network Characteristics on Maximum Acceptable Time for Cycling, Case of Work and Study Trips (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی ژئوتکنیک و حمل ونقل دوره: 2، شماره: 1
13 Prediction of Pervious Concrete Permeability and Compressive Strength Using Artificial Neural Networks (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 2، شماره: 4
14 برآورد ظرفیت راه در زمان وقوع بحران با استفاده از شبیه سازی گلوگاه ترافیک (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 4، شماره: 3
15 بررسی تاثیر محل مرکز ناحیه بر نتایج تخصیص ترافیک، مطالعه موردی شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 4
16 بهینهسازی عملکرد ترافیکی بزرگراه به روش مدیریت شیبراهه با استفاده از یک مدل برنامه ریزی ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 1، شماره: 2
17 تاثیر نگرش والدین در تمایل آنها نسبت به پیاده روی کودکان در سفرهای تحصیلی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 34، شماره: 1
18 تأثیر تقاضای متغیر بر مسیریابی اتوبوس تندرو (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 10، شماره: 2
19 تحلیل تطبیقی راهکارهای مدیریت مصرف سوخت در حمل و نقل شهری (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 27، شماره: 3
20 تحلیل حساسیت مشخصات ترافیکی در مقابل تغییرات حجم برای چراغ راهنمایی عادی و هوشمند (مطالعه موردی: خیابان ماهان شهر کرج) (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 51، شماره: 98
21 تحلیل سطوح مختلف انتقال پذیری مدلهای انتخاب وسیله نمونه موردی: سفرهای با هدف خرید (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 5، شماره: 1
22 تحلیل ناهمگونی غیر سیستماتیک گزینه ها در انتخاب مقصد، شیوه و هم زمان مقصد- شیوه (نمونه موردی: سفرهای خرید شهر قزوین) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 15، شماره: 4
23 تحلیل نگرش والدین نسبت به ایمنی در سفرهای دانش آموزان به مدرسه با تاکید بر پیاده روی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 7، شماره: 2
24 تحلیلی سلسله مراتبی از نقش هم زمان پارکینگ و فودکورت در سفر به مراکز تجاری (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 34، شماره: 2
25 تحلیلی کمی و چندجانبه از انتقال پذیری مدل تولید سفر لوجیت رتبه یی (مطالعه ی موردی: شهرهای قزوین و اسلامشهر) (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 35، شماره: 1
26 تعیین تعداد بهینه اتصال بر اساس معیار نزد کیی نتایج تخصیص به مشاهدات حجم در کمان: مطالعه موردی شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 1، شماره: 4
27 روشی برای برآورد ترکیب جمعیت شهری با استفاده از برنامه ریزی ریاضی به منظور برآورد تقاضای سفر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 7، شماره: 3
28 روشی برای مسیریابی بهینه در حمل و نقل همگانی یکپارچه شبکه اتوبوس و اتوبوس تندرو (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 2، شماره: 1
29 روشی برای مسیریابی بهینه در حمل و نقل همگانی یکپارچه شبکه اتوبوس و اتوبوس تندرو (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 2، شماره: 4
30 ساخت و پرداخت مدل انحراف تقاضا در خطوط ویژه وسایل نقلیه پرسرنشین به تفکیک ویژگیهای کاربران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 3، شماره: 2
31 کاربرد مدل های معادله ساختاری در تحلیل رفتار سفر مراجعین به بازار بزرگ تهران (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 15، شماره: 3
32 مدلسازی الگوی زنجیره سفر شهری (نمونه موردی تورهای سه سفره شهروندان قزوینی) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 7، شماره: 4
33 مدلسازی مدتزمان فعالیت خرید با استفاده از مدلهای مدت: غیرپارامتری پارامتری، نمونه موردی شهر قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 8، شماره: 1
34 معرفی شاخص ایمنی ترمزگیری اضطراری جهت تشخیص به موقع تصادفات جلو به عقب (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 1، شماره: 3
35 یک تحلیل از تأثیر سطح عرضه بر میزان استفاده از دوچرخه در سفرهای کاری و تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 2
36 یک روش پیشنهادی برای انتخاب گره اتصال برای بهبود نتایج تخصیص ترافیک،مطالعه موردی شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 3، شماره: 3
37 یک روش پیشنهادی برای انتخاب گره اتصال برای بهبود نتایج تخصیص ترافیک،مطالعه موردی: شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 4، شماره: 2
38 یک مدل تصمیم والدین برای شیوه سفر تحصیلی کودکان دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 7، شماره: 1
39 یک مدل ساختاری از عوامل پنهان در انتخاب سرویس دبستان (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 15، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Applying SDSS using the Technique of CA to Urban Planning and Management: the case of SirJan city (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله
2 ارائه یک روش ابتکاری برای طراحی خطوط شبکه حمل ونقل همگانی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
3 ارایه مدل زمان بندی بهینه سیستم امدادرسانی در شرایط بحران با درنظرگیری ظرفیت حداکثری ناوگان؛ مطالعه موردی: شهر قزوین (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
4 ارزیابی و مقایسه چهار سناریوی مختلف مدل کاربری زمین از نوع مدل گرین-لاری (مطالعه موردی منطقه کلان شهری تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
5 استراتژی بازاریابی :خوشه بندی موانع اجرا درشرکت ایران خودرو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
6 انتخاب شیوه های سفر سالمندان؛ تحلیل آماری نمونه موردی سالمندان شهر مشهد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
7 اولویت بندی سرفصل های آموزشی دوره مهارت های حرفه ای رانندگان وسایل نقلیه سنگین (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
8 Effect of Parental Attitudes towards Walking on Children Walking to Schools (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
9 Planning Under Uncertainty in Airport Passenger Terminals Case of study: MIA (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 بررسی اثر پیام تابلوهای متغیر خبری در بهبود رفتار رانندگان و ارتقای ایمنی (مطالعه موردی: آزادراه تهران – ساوه) (دریافت مقاله) نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
11 بررسی اثر نگرش افراد بر رفتار تغییر وسیله مطالعه موردی شهروندان تهرانی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
12 بررسی تاثیر کنترل شیب راهه بر جریان ترافیک در بخش بزرگراهی با استفاده از شبیه سازی:مطالعه موردی بخشی از بزرگراه آیت ا...صدر (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
13 بررسی تأثیر سیاست های قیمت گذاری تراکم و بهبود ناوگان اتوبوس رانیبر رفتار انتخاب وسیله ی شاغلین محدوده زوج-فرد تهران (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
14 بررسی عوامل تاثیر گذار بر مالکیت خودرو نمونه موردی مشهد و اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
15 بررسی عوامل موثر بر عبور عابران پیاده از نقاط فاقد خط کشی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
16 به کارگیری رویکرد مدل های انتخاب گسسته در مدل سازی مدت زمان فعالیت خرید؛ نمونه موردی: شهر قزوین (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
17 بهین هسازی عملکرد ترافیکی بزرگراه به روش مدیریت شی براهه با استفاده از یک مدلب رنام هریزی ریاضی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
18 پیشنهاد روشی برای برآورد ترکیب جمعیت شهری در مدلهای فعالیت- مبنای برآورد تقاضای سفر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
19 تحلیل آماری انتخاب شیوه های سفرهای تحصیلی دانش آموزان ابتدایی (مطالعه موردی مشهد) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
20 تحلیل تاثیر راه اندازی خط مترو بر سهم وسایل نقلیه مختلف در دسترسی به فرودگاههای امام خمینی و مهرآباد (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
21 تحلیل حساسیت میزان استفاده از دوچرخه با مدل لوجیت دوتایی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
22 تحلیل رابطه دوطرفه انتقال‌پذیری مدل‌های انتخاب وسیله (نمونه ورودی: شهرهای مشهد و شیراز) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
23 تحلیل عوامل موثر در تولید سفر خرید با استفاده از مدل های انتخاب گسسته (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
24 تخمین دورکاری با فرآیند تعمیم سه سطحی برای شرایط اطلاعات ناقص (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
25 تعیین آستانه بحرانی شاخص زمان تا تصادف و سرفاصله زمانی در سیستم هوشمند هشدار تصادف (مطالعه موردی: بزرگراه قم –کاشان) (دریافت مقاله) دومین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
26 درک از خطر و نگرانی والدین چه نقشی در سفر تحصیلی دارد (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
27 دستاوردهای طرح جامع مکانیابی جایگاه های CNG در سطح کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی CNG
28 ساخت و پرداخت مدل انتخاب وسیله ی سفرهای خریدمطالعه موردی: شهر قزوین (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
29 ساخت و پرداخت مدل شبیه سازی رایانه ای برای بهینه سازی سیستم حمل ونقل شرکت فولاد خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
30 ساخت و پرداخت مدل گرین– لاری پویا برای منطقة شهری تهران (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
31 شناسایی عوامل مرتبط با استفاده از سرویس مدرسه به عنوان شیوه سفر دانش آموزان دبستانی(مطالعه موردی شهر رشت) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
32 شناسایی و اولویتبندی عوامل موثر بر انتخاب گذرگاه عابرپیاده از دیدگاه شهروندان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
33 شناسایی و رتبه بندی ویژگیهای مؤثر بر سهم قطار برقی تهران- کرج (دریافت مقاله) هفتمین همایش حمل و نقل ریلی
34 عوامل موثر بر انتخاب وسیله سفرهای تفریحی سالمندان مطالعه موردی شهر مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
35 فرآیند برآورد تقاضای حمل و نقل سفرهای کاری در شرایط دور کاری (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
36 قیمت گذاری محدوده ترافیکی با در نظر گیری محدودیت ظرفیت کمان (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
37 کاربرد دستگاههای ترافیک شمار در برآورد تقاضای حمل و نقل (مورد مطالعاتی استان بوشهر) (دریافت مقاله) دومین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
38 کاربرد مدل مقدار حدی با ناهمسانی واریانس در انتخاب مقصد سفر نمونه موردی سفرهای خرید شهر قزوین (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
39 مدل اثر ویژگیهای روانشناختی والدین بر استفاده از خودروی شخصی در سفر تحصیلی دانشآموزان دبستانی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
40 مدل پارامتری مدت زمان فعالیت خرید به تفکیک جنسیت نمونه موردی: شهرقزوین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری
41 مدل سازی رفتار انتخاب وسیله ی مسافران شهر تهران در اثر اجرای همزمان سیاست های مدیریت تقاضا با ترکیب داده های رجحان آشکار شده و بیان شده (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
42 مدل سازی مکان یابی دور مرکزها با استفاده از برنامه ریزی ریاضی: مطالعه موردی شهر دوبی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
43 مدل لوجیت دوتایی تصمیم والدین در انتخاب شیوه سرویس مدرسه برای سفر تحصیلی کودکان (مطالعه موردی مشهد) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
44 مدل لوجیت دوتایی شیوه سفر سالمندان؛ مطالعه موردی شهر مشهد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
45 مدل‏سازی افزایش سهم قطار برقی در سفرهای تهران-کرج با استفاده از مدل لوجیت رتبه‏ای (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
46 مدل‌سازی انتخاب قطار با استفاده از مدل لوجیت چند گانه (دریافت مقاله) هشتمین همایش حمل و نقل ریلی
47 مدل‌سازی میزان بکارگیری دورکاری با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
48 مدلی از اولویتهای موثر بر حمل و نقل پاک در جهت توسعه پایدارسفرهای تحصیلی دانش آموزان شهر رشت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
49 مطالعه تطبیقی مدل رگرسیون خطی مالکیت خودرو برای شهرهای مشهد و کلن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران، معماری
50 معرفی و تحلیل پارامترهای یک منحنی ریاضی جدید برای استفاده در قوس های راهسازی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
51 مقایسه مدل رگرسیون خطی و سیستم فازی-عصبی تطبیقی برای تخمین جذب سفرهای غیر اجباری (مطالعه موردی شهر قزوین) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
52 مقایسه مدل های تولید سفر بین شهری رگرسیون خطی و تربیت برای سفرهای خرید و امور شخصی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
53 مقایسه مدلهای تولید سفر رگرسیون خطی و پواسونبرای سفرهای تحصیلی شهروندان قزوین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری
54 مقایسه و ارزیابی مدلهای همزمان مقصد و شیوه سفر (مطالعه موردی سفرهای خرید شهر قزوین) (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
55 نقش دورکاری در مدیریت تقاضای حمل و نقل مدل‏سازی میزان بکارگیری دورکاری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
56 نقش نگرش در پیاده روی دانش آموزان دبیرستانی به مدرسه مطالعه موردی شهر کرمان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
57 یک تحلیل کمی از حمل ونقل انسان محور:تعیین عوامل موثر بر توسعه استفاده از شیوه همگانی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
58 یک مدل انتخاب شیوه سفرهای تحصیلی کودکان دبستانی براساس متغیرهای فرهنگی (مطالعه موردی شهر رشت) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک