آقای دکتر سید حمیدرضا رئیس السادات

دکتر سید حمیدرضا رئیس السادات سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر

آقای دکتر سید حمیدرضا رئیس السادات

Dr. Seyedhamidreza Raeessadat

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید حمیدرضا رئیس السادات در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر رضا، شهر رضا بهمن 1393
دبیر اجرایی همایش ملی پیشگیری از اعتیاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر، شاهین شهر اسفند 1395