آقای دکتر ابوالقاسم امیراحمدی

دکتر ابوالقاسم امیراحمدی دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری

آقای دکتر ابوالقاسم امیراحمدی

Dr. Abolghasem AmirAhmadi

دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ابوالقاسم امیراحمدی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی آسیب پذیری آبخوان دشت نیشابور با استفاده از روش دراستیک در محیط GIS (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 6
2 بررسی اثر جاده سازی بر وقوع زمین لغزش های سطحی با استفاده از مدل پایداری دامنه ها (مطالعه مورد: حوضه آبخیز کلات) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 15
3 بررسی تأثیرات تکتونیکی گسل کمایستان بر شبکه زهکشی و مخروط افکنه ها با استفاده از شاخص های ژئومورفیک در دامنه های شمالی ارتفاعات جغتای (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 4، شماره: 11
4 نگرشی نوین در ارزیابی ژیومورفوسایتها و ژیوسایتها در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 11، شماره: 34
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی پتانسیل هاومحدودیتهای اقلیمی توسعه گردشگری در جزایر کیش وقشم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
2 ارزیابی خطر زمین لغزش در حوضه بار نیشابور با استفاده از روش AHP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
3 ارزیابی ژئومورفوسایتها درایران به منظور حفاظت و نیل به توسعه پایدارآن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
4 ارزیابی عوامل موثر بر وقوع لغزش با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) (مطالعه موردی حوضه آبریز زمکان دراستان کرمانشاه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
5 ارزیابی کمی ژئومورفوسایت ها در ژئوپارک غرب خراسان رضوی به روش فاسولاس و همکاران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی هنر، صنایع دستی و گردشگری
6 ارزیابی نسبی فعالیتهای تکتونیکی بر اساس شاخصهای ژئومورفیک(مطالعه موردی: سه حوضه زهکشی در دامنه شمالی کوههای جغتای) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
7 بررسی بارشهای ایام شیشه وارتباط آن باالگوهای سینوپتیکی جو درشمال شرق ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری؛ فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی و مدیریت محیط
8 بررسی برخی از پارامترهای اقلیمی موثربر کشت گیاه زیره سبز در شمال شرق ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
9 بررسی تغییرات مکانی هدایت الکتریکی و سختی آب زیرزمینی حوضه آبخیز ششتمد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
10 بررسی نظری حرکات توده ای با هدف کاهش مخاطرات محیطی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران،معماری،مدیریت شهری و محیط زیست
11 برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: روستای حصار) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
12 پتانسیل یابی شدت فرسایش آبی به روش EPM در GIS (مطالعه موردی: حوضه الیاتو) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
13 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش های آماری دو متغیره در محیط GIS (مطالعه موردی : حوضه آبخیز بقیع) (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران
14 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل شبکه عصبی پرسپترون چندلایه از نوع پیش خور پس انتشار (BP) (مطالعه موردی: حوه آبخیز بار نیشابور) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
15 پهنه بندی ژئومورفولوژیکی جهت مکان یابی مراکزدفن زباله شهرستان های استان گلستان با استفاده از AHP و GIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
16 پهنه بندی و تحلیل آماری گردوغبار در جنوب خراسان رضوی ( 2010-2016) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
17 پیشبینی دمای خاک در شرایط مختلف جوی استان کرمانشاه با استفاده از رگرسیون چنذگانه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازیاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
18 تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری دریاچه بزنگان با استفاده از مدل (SWOT) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
19 تعیین آستانه های عوامل موثر بر گسترش حجمی آبکندها با استفاده از تکنیک های داده کاوی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژیومورفولوژی و چالش های محیطی
20 توسعه شهرسبزواربراساس عوامل ژیومورفولوژی وتجزیه وتحلیل داده های مکانی بااستفاده از GIS (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
21 تهیه ی نقشه ی فرسایش آبکندی با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل جغرافیایی تصاویر با رویکرد شی ء گرا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژیومورفولوژی و چالش های محیطی
22 کاربرد عوامل ژئومورفیک در مکانیابی دفن زباله های شهری (مطالعه موردی: شهر اسلامآباد غرب) (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
23 مطالعه اشکال تراکمی حاصله از فرسایش باد در منطقه سبزوار (مطالعه موردی کلاته میر علی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
24 مکان یابی اردوگاه های موقت بازماندگان زلزله بااستفاده ازahp موردپژوهشی: شهرنیشابور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
25 مولوی، نظریه پردازی خلاق (دریافت مقاله) همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی
26 نقش تکتونیک و ژئومورفولوژی در تغذیه و محل برونزد آبهای زیر زمینی حوضه قلعه شاهین (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
27 نقش ژیومورفولوژی در افزایش ظرفیت ژیوتوریسم منطقه (مطالعه موردی: روستای کلاته سادات سبزوار) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
28 نقش ژیومورفولوژی در بررسی مخاطرات طبیعی در ایران و ارایه راهکارهایی برای کاهش خطرات آن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژیومورفولوژی و چالش های محیطی
29 نقش ژیومورفولوژی و عناصر اقلیمی در توسعه شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژیومورفولوژی و چالش های محیطی
30 نقش عوامل انسانی در وقوع مخاطره زمین لغزش در حوضه اسفیدان بجنورد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
31 نقش عوامل ژئومورفولوژی کمی مورفومتری برتشدید سیلاب حوضه جونقان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران