آقای دکتر غلامرضا ایراجیان

دکتر غلامرضا ایراجیان

آقای دکتر غلامرضا ایراجیان

Dr. Gholamreza Irajian

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر غلامرضا ایراجیان در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Study on the Frequency of Fungal Agents in Otitis Externa in Semnan (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 1، شماره: 4
2 Asymptomatic Urinary Tract Infection in Pregnant Women (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 4، شماره: 3
3 ارزیا بی آلودگی بستنی سنتی به اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس درشهرستان سمنان سال 1386_7 (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 2، شماره: 3
4 Community Versus Nosocomial Staphylococcus aureus Septicemia in Children Admitted to Aliasghar Children Hospital, Tehran, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 6، شماره: 2
5 Detection of Extended Spectrum Beta Lactamase Producing Salmonella spp. and Multidrug Resistance Pattern (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 4، شماره: 3
6 Typing and Evaluation of the Genetic Relatedness of Listeria monocytogenes Strains Isolated from Food Samples by the Multiple-Locus Variable number Tandem Repeat Analysis (MLVA) (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 8، شماره: 4
7 بررسی اثر ضد باکتری عصارههای استخراج شده از خیار دریایی خلیج فارس (Holothuria leucospilota) بر باکتریEscherichia coli (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 8، شماره: 1
8 بررسی حساسیت in vitro استافیلوکوکهای اورئوس جداشده از نمونه های بالینی کودکان بستری شده در بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)تهران نسبت به آنتی بیوتیک تیکوپلانین و فاکتورهای خطرساز مقاومت به آن طی سالهای 1388تا1389 (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 6، شماره: 1
9 تعیین الگوی مقاومت دارویی و شناسایی ژن متالو بتالاکتامازbla-VIMدر سویه های پسودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیماران بستری دربیمارستان سوانح وسوختگی امام موسی کاظم (ع) اصفهان 1378-88 (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 3، شماره: 4
10 تعیین فراوانی سویه های لیستریا منوسیتوژنز در نمونه های بالینی و غیربالینی به روش فنوتیپی و تأیید آن با روش PCR (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 7، شماره: 2
11 فراوانی حضور کمپیلوباکتر ژژونی در مدفوع مبتلایان به اسهال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان سمنان در سال 1386 (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 1، شماره: 4