آقای دکتر رضا میرنژاد

دکتر رضا میرنژاد مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی، دانشگاه بقیه اله علوم پزشکی تهران، ایران، جمهوری اسلامی

آقای دکتر رضا میرنژاد

Dr. Reza Mir Nejad

مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی، دانشگاه بقیه اله علوم پزشکی تهران، ایران، جمهوری اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رضا میرنژاد در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی عوامل اتیولوژیک پریتونیت خودبه خودی باکتریائی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 1، شماره: 2
2 بررسی فاکتورهای ویرولانس، تعیین سروگروپ ها و مقاومت پادزیستی سویه های اشریشیا کلی یوروپاتوژن جداشده از کودکان مبتلا به پیلونفریت و التهاب مثانه (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 7، شماره: 2
3 بررسی نقش اینتگرون کلاس 2 در الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های اسینتوباکتر بومانی ایزوله شده از بیمارستان های شهر تهران (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 18، شماره: 4
4 به کارگیری روش Multiplex PCR برای جداسازی همزمان ژن های zot و ctxB ،ctxA در ویبریو کلرا ایزوله شده از بیماران (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 7، شماره: 1
5 تشخیص مولکولی مایکوپلاسما پنومونیه در مایع مفصل بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 8، شماره: 1
6 شناسائی و تعیین ژنوتیپ مولکولی مایکوپلاسما ژنیتالیو م با روشPCR-RFLPدر زنان مبتلا به عفونت های ژنیتال (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 4، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اپیدمیولوژی مولکولی و مقاومت انتی بیوتیکی سویه های انتروکوکوس فکالیس ایزوله شده ازبیمارستان های تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
2 بررسی ژن بتالاکتاماز وسیع الطیف (ESBL) کلاس (TYPE SHV) A در جدایه های کلینیکی اسینتوباکتربومانی در بیماران شهر قم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
3 بررسی فنوتیپی انتروکوک های مقاوم به لینزولید در نمونه های بالینی در بیمارستان های تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
4 بررسی میزان انتشار ژن بیماریزای همولیزین (hyl) در انتروکوک های ایزوله شده از بیماران شهرتهران به روش مولکولی PCR (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
5 بیماران بخش مراقبت ویژه دربیمارستان های تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
6 شناسایی ژن های کدکننده بتالاکتاماز VEB و PER در سودوموناس آیروژینوزا ایزوله شده ازبیماران به روش مولکولی PCR (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تازه های سلولی مولکولی و اولین سمپوزیوم بین المللی ژنو میکس و پروتئومیکس
7 شناسایی ژن های کدکننده بتالاکتامازهایSHV،-1NDMو KPC در ایزوله های سودوموناس آیروژینوزا به روش PCR (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تازه های سلولی مولکولی و اولین سمپوزیوم بین المللی ژنو میکس و پروتئومیکس
8 شناسایی مولکولی ژن کد کننده ی بتالاکتاماز CTX-M در کلبسیلا پنومونیه های ایزوله شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های شهرتهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تازه های سلولی مولکولی و اولین سمپوزیوم بین المللی ژنو میکس و پروتئومیکس
9 مطالعه و بررسی ژن مقاومت بتالاکتاماز TEM در اشریشیاکلی جدا شده از نمونه های ادراری ایزوله شده از بیماران مراجعه کننده به درمانگاه رباط کریم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تازه های سلولی مولکولی و اولین سمپوزیوم بین المللی ژنو میکس و پروتئومیکس