آقای دکتر نصراله آبادیان

دکتر نصراله آبادیان شهردار منطقه 11

آقای دکتر نصراله آبادیان

Dr. Nasrallah Abadiyan

شهردار منطقه 11

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.