آقای دکتر محمد کتولی

دکتر محمد کتولی Faculty of Science, Health and Education, Sunshine Coast University,  Queensland, Australia

آقای دکتر محمد کتولی

Dr. mohamad Katuli

Faculty of Science, Health and Education, Sunshine Coast University, Queensland, Australia

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد کتولی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
ويراستار علمي متون انگليسيفصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران
هیات تحریریهفصلنامه عفونت، اپیدمیولوژی و پزشکی
هیات تحریریهفصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران