آقای دکتر محمد حسن آرمان مهر

دکتر محمد حسن آرمان مهر سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران

آقای دکتر محمد حسن آرمان مهر

Dr. Mohammadhasan Armanmehr

سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد حسن آرمان مهر در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس کنفرانس بین المللی توسعه زیرساخت های کلان علوم ومهندسی دبیرخانه دایمی کنگره، تهران آبان 1396