آقای دکتر محسن خوش طینت

دکتر محسن خوش طینت رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

آقای دکتر محسن خوش طینت

Dr. Mohsen Khoshtinat

رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محسن خوش طینت در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر نمودارهای رنگی در ارایه اطلاعات مالی پچیده برای انواع تصمیمات مالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 3، شماره: 11
2 اثرساختارتامین مالی برریسک درماندگی بانکها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی دوره: 1، شماره: 2
3 ارزیابی متغیرهای موثر بر اعتبار پیش بینی سود توسط مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 6، شماره: 19
4 تاثر اهرم مالی بر ضریب واکنش سود (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 5، شماره: 17
5 تاثیر اندازه شرکت بر محتوای اطلاعاتی اعلام سود (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 4، شماره: 16
6 تاثیر نحوه ارایه اطلاعات و میزان پردازش اطلاعات برکیفیت تصمیم گیری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 10، شماره: 37
7 تجزیه و تحلیل عملکرد مالی بانکهای خصوصی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی دوره: 2، شماره: 3
8 چارچوب رابطه رفتار اطمینان بیش از حد سرمایه گذاران با بازده سهام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 25
9 رابطه بین تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی با محاظه کاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 6، شماره: 20
10 رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 3، شماره: 12
11 شناسایی عوامل موثر بر زیان مشروط بر نکول با استفاده از مدل رگرسیون توبیت (مورد مطالعه: مشتریان حقوقی بانک صنعت و معدن) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی دوره: 3، شماره: 5
12 ضرورت استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 4، شماره: 15
13 قضاوت حرفه ای در حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 5، شماره: 18
14 نقش سود و ارزش دفتری در ارزیابی قیمت سهام و تعیین رابطه آن با سود پیش بینی شده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 4، شماره: 14
15 واقعیت گرایی، انصاف و بی طرفی در حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 8، شماره: 31
16 هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 6
17 همبستگی شاخصهای سنتی نقدینگی و شاخصهای نوین نقدینگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 7