خانم مریم نصرالهی پارسا

مریم نصرالهی پارسا

خانم مریم نصرالهی پارسا

Maryam Nasrolahi Parsa

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم مریم نصرالهی پارسا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییفصلنامه مدیریت توسعه فناوری