آقای محمدرضا میرکمالی

محمدرضا میرکمالی استاد،دانشگاه تهران

آقای محمدرضا میرکمالی

Mohamad Reza Mirkamali

استاد،دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای محمدرضا میرکمالی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه آموزش علوم دریایی