آقای دکتر غلامرضا خوش اقبال

دکتر غلامرضا خوش اقبال موسسه آموزش عالی زند شیراز

آقای دکتر غلامرضا خوش اقبال

Dr. Gholamreza Khosheghbal

موسسه آموزش عالی زند شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر غلامرضا خوش اقبال در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی نخستین همایش ملی رویکردهای نوین در مطالعات زبان و ادبیات موسسه آموزش عالی زند شیراز، شیراز بهمن 1396