آقای دکتر میلاد خاکی

دکتر میلاد خاکی

آقای دکتر میلاد خاکی

Dr. Milad Khaki

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر میلاد خاکی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران