آقای دکتر محمدمهدی حجت

دکتر محمدمهدی حجت

آقای دکتر محمدمهدی حجت

Dr. Mohammadmahdi Hojat

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدمهدی حجت در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس کنفرانس ملی معماری و عمران شهری موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام، تربت جام اسفند 1396