آقای دکتر سید سعید رضوی غازانی

دکتر سید سعید رضوی غازانی سازمان امور مالیاتی

آقای دکتر سید سعید رضوی غازانی

Dr. Seyedsaied Razavighazani

سازمان امور مالیاتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید سعید رضوی غازانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس، تبریز آذر 1396