آقای دکتر حسین دارآفرین

دکتر حسین دارآفرین

آقای دکتر حسین دارآفرین

Dr. Hossein Dar Afarin

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسین دارآفرین در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییفصلنامه آسیب شناسی ایران