آقای دکتر هاشم جاری نشین

دکتر هاشم جاری نشین استادیار،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

آقای دکتر هاشم جاری نشین

Dr. Hashem Jari Neshin

استادیار،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر هاشم جاری نشین در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی