آقای دکتر حسین آیت الهی

دکتر حسین آیت الهی استاد دانشگاه مشهد

آقای دکتر حسین آیت الهی

Dr. Hossein Ayatolahi

استاد دانشگاه مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسین آیت الهی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه آسیب شناسی ایران