آقای دکتر سلیمان احمدی

دکتر سلیمان احمدی دانشیار

آقای دکتر سلیمان احمدی

Dr. Soleiman Ahmadi

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سلیمان احمدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی