آقای مهرداد اسکویی

مهرداد اسکویی

آقای مهرداد اسکویی

Mehrdad Oskoei

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.