آقای دکتر علیرضا منصف اصفهانی

دکتر علیرضا منصف اصفهانی

آقای دکتر علیرضا منصف اصفهانی

Dr. Alireza MOnsef Esfahani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا منصف اصفهانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه آسیب شناسی ایران