آقای دکتر رسول زرگر پور

دکتر رسول زرگر پور استاندار استان اصفهان

آقای دکتر رسول زرگر پور

Dr. Rasoul Zargarpour

استاندار استان اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رسول زرگر پور در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس ششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر - انجمن علمی سیستمهای سطوح آبگیر باران ایران، اصفهان بهمن 1396