آقای مهندس نورالدین نامدار

مهندس نورالدین نامدار ریاست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مدیریت شهری و روستایی

آقای مهندس نورالدین نامدار

Norodin Namdar

ریاست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مدیریت شهری و روستایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس نورالدین نامدار در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مدیریت شهری و روستایی، تهران بهمن 1396