آقای دکتر ابوالفضل محمد ابراهیم

دکتر ابوالفضل محمد ابراهیم استادیار، دانشگاه صنعتی اراک

آقای دکتر ابوالفضل محمد ابراهیم

Dr. Abolfazl Mohammadebrahim

استادیار، دانشگاه صنعتی اراک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ابوالفضل محمد ابراهیم در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
مسئول کارگاه های آموزشی دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز انجمن علمی موتور ایران، تهران بهمن 1396