آقای دکتر سید محمد جعفری

دکتر سید محمد جعفری استادیار، دانشگاه شهید بهشتی

آقای دکتر سید محمد جعفری

Dr. Seyedmohammad jafari

استادیار، دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید محمد جعفری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
مسئول میزگردهای تخصصی دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز انجمن علمی موتور ایران، تهران بهمن 1396