آقای محمد کاظمی

محمد کاظمی انجمن علمی موتور ایران

آقای محمد کاظمی

Mohammad

انجمن علمی موتور ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای محمد کاظمی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
مسئول نمایشگاه دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز انجمن علمی موتور ایران، تهران بهمن 1396