آقای دکتر حمید الگر

دکتر حمید الگر Professor Emeritus of Persian and Islamic Studies, Department of Near Eastern Studies, University of California Berkeley

آقای دکتر حمید الگر

Dr. Hamid Algar

Professor Emeritus of Persian and Islamic Studies, Department of Near Eastern Studies, University of California Berkeley

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حمید الگر در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه مطالعات اجتماعی سیاسی جهان