آقای دکتر سید محمدصادق امامیان

دکتر سید محمدصادق امامیان مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‏گذاری دانشگاه صنعتی شریف

آقای دکتر سید محمدصادق امامیان

Dr. Seyedmohammadsadegh Emamian

مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‏گذاری دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید محمدصادق امامیان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر شورای سیاستگذاری اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی دانشگاه صنعتی شریف-پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف -اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‏گذاری دانشگاه صنعتی شریف، تهران دی 1396